សម្រួលការធ្វើដំណើរលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៦២ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ដោយធ្វើការជួសជុលថែទាំ


កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៦២ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ត្រូវបានបន្តស្រោចកៅស៊ូ បាចថ្មស្រទាប់ ១៩មម និងធ្វើការសៀលស្នាមប្រេះ និងស្រុត កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដោយមមន្ទីរសាធារណការខេត្តព្រះវិហារ។