ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ លើការចោទប្រកាន់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្វះឆន្ទៈក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងទាមទារឲ្យនិរាករណ៍ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល


ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ លើការចោទប្រកាន់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្វះឆន្ទៈក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងទាមទារឲ្យនិរាករណ៍ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ លើការចោទប្រកាន់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ខ្វះឆន្ទៈក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ និងទាមទារឲ្យនិរាករណ៍ច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។