ឯកឧត្តម អូស្មាន ហាស្សាន់ អនុញ្ញាតិអោយប្អូនៗ តំណាងអោយបណ្តាញយុវជន ជួបពិភាក្សាការងារ និងសុំយោបល់ ក្នុងការសិក្សា


ឯកឧត្តម អូស្មាន ហាស្សាន់ អនុញ្ញាតិអោយប្អូន តំណាងអោយបណ្តាញយុវជន ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ជួបពិភាក្សាការងារ និងសុំយោបល់ ក្នុងការសិក្សា ការងារទំនាក់ទំនង និងការងារអាជិព នៅការិយាល័យកណ្តាល ហើយឯកឧត្តមបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ៥០០ដុល្លារ (ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧)