វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពី សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (Covid-19) នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃនេះ