មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប ចុះអនុវត្តការងារយុទ្ធនាការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ និងចុះបាញ់ថ្នាំសំគាល់ដៅ


ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប បានចុះអនុវត្តការងារយុទ្ធនាការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ និងចុះបាញ់ថ្នាំសំគាល់ដៅចំនុចដែលនឹងត្រូវធ្វើការជួសជុល លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ចន្លោះ គ.ម ១៩+៥៦០ ដល់ គ.ម ២៩+១៣៥