វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ចោទសួរថា ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរ បំភ័យប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងដោយមើលស្រាលលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្មែរ !


វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ចោទសួរថា ហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនខ្មែរ បំភ័យប្រជាជនខ្មែរគ្នាឯងដោយមើលស្រាលលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្មែរ !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 9 មីនា 2020