វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើក្រមា ជំនួសម៉ាស់ ដើម្បីការពារវីរុស COVID-19


វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើក្រមា

វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើក្រមា ជំនួសម៉ាស់ ដើម្បីការពារវីរុស COVID-19

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 9 មីនា 2020