វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មាន ប្រសាសន៍ ថា ជា ការ ក្លាហាន ណាស់ ដែល ភរិយា និង សាច់ ញាតិរបស់ ក្មួយ ប្រុស ដែលផ្ទុកCOVID-19 ចេញ មក បក ស្រាយ ការពិត !


វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មាន ប្រសាសន៍ ថា ជា ការ ក្លាហាន ណាស់ ដែល ភរិយា និង សាច់

វដេអូ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មាន ប្រសាសន៍ ថា ជា ការ ក្លាហាន ណាស់ ដែល ភរិយា និង សាច់ ញាតិរបស់ ក្មួយ ប្រុស ដែលផ្ទុកCOVID-19 ចេញ មក បក ស្រាយ ការពិត !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 9 មីនា 2020