រើវិធីសាស្រ្ត «សំពះគ្នា» ដើម្បីជំនួសការចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នា រហូតដល់ផុតវិបត្តិ Covid-19


រើវិធីសាស្រ្ត «សំពះគ្នា» ដើម្បីជំនួសការចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នា រហូតដល់ផុតវិបត្តិ Covid-19

រើវិធីសាស្រ្ត «សំពះគ្នា» ដើម្បីជំនួសការចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នា រហូតដល់ផុតវិបត្តិ Covid-19

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 9 មីនា 2020