សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងអំពីបញ្ហាវីរុស COVID-19


សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងអំពីបញ្ហាវីរុស COVID-19

សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងអំពីបញ្ហាវីរុស COVID-19

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 10 មីនា 2020