កនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន មកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់នៅលើនាវា Westerdam គ្មាននរណាម្នាក់កើតជំងឺ COVID19


កនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន មកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់នៅលើនាវា Westerdam គ្មាននរណាម្នាក់កើតជំងឺ COVID19

កនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន មកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់នៅលើនាវា Westerdam គ្មាននរណាម្នាក់កើតជំងឺ COVID19

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 10 មីនា 2020