អភិបាល ខេត្តកំពង់ចាម ថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះ ក្រុមហ៊ុន មេនថេក ខេមបូឌា លីមីតធីត ដែលបានផ្តល់ម៉ាស ចំនួន ១.០០០ម៉ាស់ និងអាវការពារ សម្រាប់ ពេទ្យ ចំនួន ១.០០០ សម្រាប់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម


ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុត
ចំពោះ ក្រុមហ៊ុន មេនថេក ខេមបូឌា លីមីតធីត ដែលបានផ្តល់ម៉ាស ចំនួន ១.០០០ម៉ាស់ និងអាវការពារ សម្រាប់
ពេទ្យ ចំនួន ១.០០០ សម្រាប់ជូនដល់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ចាត់ចែងទៅតាមតម្រូវការ ក្នុងការបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជម្ងឺ Covid-19 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ក៏ដូចព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០