សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 18 មីនា 2020