ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា លទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបង្ហាញវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 សរុប ៣៧នាក់ នាយប់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២០