ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីធ្វើការពីផ្ទះតាម Online


(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើការពីផ្ទះតាម Online។

នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំស្ដីពីការពង្រឹងនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើការអនុវត្តន៍វិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដែល ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹង និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើការអនុវត្តវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវិដ ១៩ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖