សកម្មភាព​កាយប្រមូល​សំរាមនៅប្រឡាយបឹងត្របែកបានបញ្ចប់ ១០០%


សកម្មភាព​កាយប្រមូល​សំរាមនៅប្រឡាយបឹងត្របែកបានបញ្ចប់ ១០០% ដោយការងារបានចាប់ផ្តេីមប្រមូលថ្ងៃទី០៧ខែមិនា​ឆ្នាំ​២០២០ និងបញ្ចប់ប្រមូលថ្ងៃទី១៩ខែមិនាឆ្នាំ២០២០។
ជាលទ្ឋផលបានប្រមូល និងដឹកសំរាមចេញបានចំនួន ៣៥០ឡាន ស្មើនឹង ១៧៥០ម៉ែត្រគូប។