គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ អំពាវនាវឱ្យមានការពង្រឹងភាពជាដៃគូ និងសាមគ្គីភាពជាសកល ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩