សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៤សសរ ចុះថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩