ឯកឧត្តម ជួនណារិន ស្នងការ ខេត្តព្រះសីហនុ បរិច្ចាក ប្រាក់បៀរវត្ត ចំនួន៧ខែ ចូលរួម ចំណែក ជាមួយរដ្ឋាភិបាល ប្រឆាំង កូវិដ ១៩