ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដាក់ឱ្យប្រើគេហទំព័រថ្មី ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវិស័យយុត្តិធម៌ឱ្យកាន់តែទូលាយ


ក្រសួងយុត្តិធម៌ នាថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើសាកល្បងនូវគេហទំព័រ (Website) ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមាន Link ឬតំណភ្ជាប់ http://www.moj.gov.kh ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត។