សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងគោលដៅបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19)


រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ២០២០ នៅថ្ងៃទី១៣, ១៤, ១៥ និង១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះត្រូវបានលើកពេល។ ដូចនេះ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាធម្មតានាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខ។