លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ានលើកទី២៥ ស្តីពីកូវីដ-១៩ តាមរយ:ប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video Conference)