បញ្ចប់ជួសជុលកំណាត់ផ្លូវលេខ ៣៧៨៩ និងបង្កើនការជួសជុលថែទាំ និងស្តារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងខេត្តរតនគិរី


បានបញ្ចប់ការងារជួសជុលកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ៣៧៨៩​ ប្រវែង​ ៤៩៦០​ ម៉ែត្រ​ និងបន្តជួសជុលផ្លូវលេខ ៣៧៨៥ រួមជាមួយការស្តាលូប្រអប់បណ្តោយផ្លូវលេខ ៧៨ ក្នុងខេត្តរតនគិរី ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តរតនគិរី កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។