សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ស្នើឱ្យមានភាពស្មោះត្រង់ និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នា ក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ