រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមន ចែកធុងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជូនដល់រដ្ឋបាលសង្កាត់ទាំង៥


(ចំការមន)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋបាលខណ្ឌចំការមន បានធ្វើការចែកធុងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគជូនដល់រដ្ឋបាលសង្កាត់ទាំង៥ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ដោយ១សង្កាត់ទទួលបានធុងបាញ់ថ្នាំចំនួន១គ្រឿង។