លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិតាមរយៈ video conference ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលបះពាល់ដល់ស្រ្តីដែលបណ្តាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩


លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី និងជាតំណាងកម្ពុជាប្រចាំគណៈកម្មការស្តីពីស្រ្តី របស់អាស៊ាន (ASEAN Commission on Women) បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិតាមរយៈ video conference ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលបះពាល់ដល់ស្រ្តីដែលបណ្តាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNWomen។