សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស សម្រាប់ធ្វើសុខដុមនីយកម្ម ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគាំពារសង្គម


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស សម្រាប់ធ្វើសុខដុមនីយកម្ម ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជី និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគាំពារសង្គម

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 29 មេសា 2020