ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជាមួយក្រុមទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា


កិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណង៖
១៖ ពិនិត្យឋានៈការបច្ចុប្បន្ននិងចែករំលែកព័ត៌មានក្នុងការត្រៀមរៀបចំនិងឆ្លើយតបទៅហ្ននឹងជំងឺកូវីដ១៩ នៅប្រទេសកម្ពុជា

២៖ ពិភាក្សានិងកំណត់ការគាំទ្រជាអតិភាពនាពេលអនាគត ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩។