រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សហការ ជាមួយសមាគមន៍រាជសី និងក្រុមហ៊ុនខេវ័នភីសខន់ត្រូល របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតាមមន្ទីរ-អង្គភាពមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩


កំពង់ឆ្នាំងៈនៅថ្ងៃទី៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ឯកឧត្តម ស្រ៊ន សំឫទ្ធី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សហការ ជាមួយសមាគមន៍រាជសី និងក្រុមហ៊ុនខេវ័នភីសខន់ត្រូល នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគតាមមន្ទីរ-អង្គភាពមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ។

ក្នុងឪកាសនោះដែរ ឯកឧត្តម ស្រ៊ន សំឫទ្ធី ក៏បានជូនលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមន៍រាជសី និងក្រុមហ៊ុនខេវ័នភីសខន់ត្រូល នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរ។