ក្រសួងយុត្តិធម៌ បង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំយុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿង​នៅតាមសាលាដំបូង រាជធានី​-ខេត្ត