សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្នើអោយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ច និងស្ថាប័នជំនាញ យកលចិត្តទុកដាក់បន្តការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ អំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល នៃជម្ងឺកូវីដ១៩


បន្តការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ អំពីវិធានការទប់ស្កាត់

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្នើអោយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ច និងស្ថាប័នជំនាញ យកលចិត្តទុកដាក់បន្តការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំ អំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល នៃជម្ងឺកូវីដ១៩

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 12 ឧសភា 2020