សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ៦ឆ្នាំមកនេះ អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានផ្សារភ្ជាប់រូបលោកនឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្ត រហូតទទួលបានការពេញចិត្ត និងគាំទ្រជាខ្លាំង


៦ឆ្នាំមកនេះ អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ៦ឆ្នាំមកនេះ អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានផ្សារភ្ជាប់រូបលោកនឹងសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្ត រហូតទទួលបានការពេញចិត្ត និងគាំទ្រជាខ្លាំង

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 12 ឧសភា 2020