សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបោះតង់របស់វៀតណាមនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកណ្ដាល ជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាង(វៀតណាម) !


ការបោះតង់របស់វៀតណាម

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការបោះតង់របស់វៀតណាមនៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកណ្ដាល ជាប់នឹងខេត្តអានយ៉ាង(វៀតណាម) !

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 2 មិថុនា 2020