សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ផ្លូវថ្នល់ និងភ្លើងស្អាត ជាការទាក់ទាញទេសចរ


ខេត្តព្រះសីហនុ ផ្លូវថ្នល់ និងភ្លើងស្អាត ជាការទាក់ទាញទេសចរ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ថ្លែងថា ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ផ្លូវថ្នល់ និងភ្លើងស្អាត ជាការទាក់ទាញទេសចរ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 2 មិថុនា 2020