ឯកឧត្តម សេង សុមុនី៖ ក្រដាសប្រាក់១ដុល្លា ២ដុល្លា ៣ដុល្លា នៅតែចាយបានធម្មតា


ក្រដាសប្រាក់១ដុល្លា ២ដុល្លា ៣ដុល្

ឯកឧត្តម សេង សុមុនី៖ ក្រដាសប្រាក់១ដុល្លា ២ដុល្លា ៣ដុល្លា នៅតែចាយបានធម្មតា

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 2 មិថុនា 2020