សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់(Hotline)សម្រាប់សាកសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈរបស់និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា


សូមជម្រាបជូនដល់ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អ្នកឧញ្ញ៉ា លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសបុកទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា និយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា(ន.ទ.ក.) បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់(Hotline) 1272 សម្រាប់សាកសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈទាំងអស់របស់ ន.ទ.ក.
រាល់ការខលគឺមិនគិតថ្លៃសេវាគ្រប់ប្រព័ន្ធទាំងអស់នោះទេ៕