សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើតារាងសកម្មភាព និងក្របខណ្ឌត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនិមួយៗ នៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៩ – ២០២៣


ភ្នំពេញ៖ ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ សហការជាមួយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើតារាងសកម្មភាព និងក្របខណ្ឌត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនិមួយៗ នៃផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៩ – ២០២៣
នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា៕