ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ចើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០១៦


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ចើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំ
ត្រួតពិនិត្យ វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី៤ និងប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ នៃកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ សាធារណៈ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ នៅភ្នំពេញ។