រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៣៤


នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ:​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៣១៣ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥២៨ ដល់ផ្លូវលេខ ៦០៨ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។