ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន អនុវត្តការងារសាងសង់ផ្លូវ


នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ មជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវ-ថ្នល់ របស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានអនុវត្តការងារសាងសង់ផ្លូវលេខ ២០ ដោយកិនបង្ហាប់ស្រទាប់គ្រឹះ និងការធ្វើពិសោធន៏កំហាប់ ត្រង់ចំណុច គម ៣+៥០០ ដល់ គម ៤+០០០ ។