នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់ ក្រសួងកិច្ចការនារីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ និងកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងថវិកាឆ្នាំ ២០២១


នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់ ក្រសួងកិច្ចការនារីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ និងកិច្ចពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងថវិកាឆ្នាំ ២០២១ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវ ខេង សំវ៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងកិច្ចការនារី កាលពីថ្ងៃទី ២០ និង២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ។ អ្នកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះរួមមាន លោកជំទាវ ឯកឧត្តម លោកស្រី លោកជារដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ថ្នាក់អគ្គនាយក ថ្នាក់នាយកដ្ឋាន ថ្នាក់ការិយាល័យ ប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារី រាជធានីខេត្ត និងមន្រ្តីជំនាញមកពីគ្រប់អង្គភាពថវិកានៃក្រសួងកិច្ចការនារី ។