មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន ចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣


ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន បានចុះថែទាំផ្លូវ អនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ធ្វើការលុបសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧៩F ចន្លោះ គ.ម ០៣+០០០ ដល់ គ.ម ០៦+៣០០ ។