ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប ធ្វើការជួសជុលលើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣


ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប បានបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការគ្មានវត្តមានសំបុកមាន់នៅលើផ្លូវ ដោយធ្វើការជួសជុលលើផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ត្រង់ គ.ម ២៨+៧៦០