សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវម៉ែន សំអន ប្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋាន ទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសអនុវត្តគម្លាតសង្គមប្រឆាំងកូវីដ១៩ ស្វាយរៀង


លោកជំទាវម៉ែន សំអន ប្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋាន

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវម៉ែន សំអន ប្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋាន ទាំងអស់បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នពិសេសអនុវត្តគម្លាតសង្គមប្រឆាំងកូវីដ១៩ ស្វាយរៀង

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 សីហា 2020