ឯកឧកត្តម ឡេង ប៊ុនតេង និង លោកជំទាវ រៀចំប្រារព្ធខួប លើកទី១០៦ នៃទិវាអន្តរជាតិ នារី ៨មិនា ក្រោមប្រធានបទ “ស្ត្រី ដើម្បីសុខសន្តិភាព និង វឌ្ឍនភាព”


ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលាសង្កាត់ជ្រោយចង្វារ មានរៀចំប្រារព្ធខួប លើកទី១០៦ នៃទិវាអន្តរជាតិ នារី ៨មិនា ក្រោមប្រធានបទ “ស្ត្រី ដើម្បីសុខសន្តិភាព និង វឌ្ឍនភាព” ។ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧកត្តម ឡេង ប៊ុនតេង និង លោកជំទាវ មានការចូលរួម ក្រុមការងារចុះជួយ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ នារីសង្កាត់ ភូមិ បុគ្គលិកសង្កាត់ អនុភូមិ ជំនួយការភូមិ៥ សណ្តាប់សង្កាត់ សរុបចំនួន ៥៥នាក់ .។