រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៤៦


នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៣៣៨ ចាប់ពីមហាវិថីព្រះមុនីរេត ដល់ផ្លូវលេខ ១៧៣ ក្នុងខណ្ឌចំការមន ។