ក្រសួងមហាផ្ទៃ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ ក្រុមយុវជនថាវរៈ និងក្រុមយុវជនចលនាមាតាធម្មជាតិ


ក្រសួងមហាផ្ទៃ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ កុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ ក្រុមយុវជនថាវរៈ និងក្រុមយុវជនចលនាមាតាធម្មជាតិ។

សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖