ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានអប់រំ ក្រោមឱវាទចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ក្រោមឱវាទក្រសួង ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងការងារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖