រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី៥៥


នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៥១៦ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ២៧៣ ដល់ផ្លូវលេខ ៣៥៥ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។