ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និង ម៉ៅ ធនិន ចុះប្រកាសការចុះថ្លៃអគ្គិសនីនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនកម្មករក្នុងស្រុកក្រគរ


ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ និង ម៉ៅ ធនិន ចុះប្រកាសការចុះថ្លៃអគ្គិសនីនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនកម្មករក្នុងស្រុកក្រគរ ។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ហើយបានលើកសំណូមពរបន្ថែមឲ្យរោងចក្របង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មករបន្ថែម រួមទាំងការផ្តល់សិទ្ធិសមរម្យដល់បងប្អូនខ្មែរឥស្លាម។
( ២២ មិនា ២០១៧ )